[W4] [EV3] 105.12.01-1700-基隆比賽活動

 

學綸已順利把新車的程式都撰寫完成,這孩子相當快也有極高的耐力以及毅力

[W3] [EV3] 105.02.03-1700-請假

昀泰請假….

[W3] [EV3] 105.02.17-1700-循跡練習

IMG_6613

準備要插班至星期三晚上,所以先考訓練循跡的基本功夫。

[W3] [EV3] 105.01.27-1700-鬥牛車

IMG_6253

花很多時間在外觀上的改造,等待觸碰第一次使用

[W3] [EV3] 105.01.20-1700-考駕照

IMG_6089

基本轉彎